W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że:

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Krakowska Akademia Taekwondo „KAT” z siedzibą Kraków ul. Wiśniowa 8/3 przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w związku przynależnością do klubu KAT.
 • Administratorem danych osobowych jest Prezes KAT, a dane te są, z jego upoważnienia, przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.
 • Administrator danych informuje, że:
  • Przetwarzanie przez klub KAT dane osobowe członków klubu KAT oraz kandydatów na członków klubu KAT pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie KAT. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu KAT albo z wystąpieniem z klubu KAT
  • Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu, adresu email pawel@taekwondo.org.pl oraz pod numerem telefonu +48 601 443 894.
  • Pani/Pana dane osobowe:
   • Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO
   • Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu KAT wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych)
   • Będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu KAT, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji
   • Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów
   • Mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
  • w razie uznania, że przetwarzanie przez klub KAT dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).