ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Krakowska Akademia Taekwon-do zwana dalej Klubem (w skrócie KAT Kraków).

§ 2

Terenem działania Klubu jest województwo małopolskie, a siedzibą władz jest miasto Kraków.

§ 3

Klub, jako stowarzyszenie kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej, podlega wpisowi do ewidencji na podstawie przepisów art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i niniejszym statutem.

§ 5

Klub posiada swój symbol i znak oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 7

Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia  za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 8

Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych umożliwiających lepsze warunki działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 9

Celem działania Klubu jest:

 1. nauczanie, promocja i rozwój Taekwon-do  oraz innych sztuk walki i sportów walki .
 2. realizacja zadań publicznych w zakresie:
  1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  5. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  7. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  8. profilaktyki uzależnień
  9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
§ 10
 1. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników.
  2. Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej oraz sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
  3. Prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i za granicą.
  4. Udział w systemie współzawodnictwa sportowego.
  5. Organizowanie zgrupowań sportowych, konsultacji, seminariów, obozów turystyczno-wypoczynkowych.
  6. Organizowanie egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
  7. Promocję, w tym także: pisanie, wydawanie, rozpowszechnianie książek, broszur, pism specjalistycznych i popularnych, publikacji i innych materiałów szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Taekwon-do i pokrewnych dyscyplin sportowych.
  8. Dystrybucję i sprzedaż gadżetów okolicznościowych, pamiątek, ubiorów sportowych oraz sportowego sprzętu specjalistycznego związanych z promocją prowadzonych przez Klub dyscyplin sportu.
  9. Czuwanie nad należytym poziomem etycznym zawodników.
  10. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia swoim członkom właściwych warunków do uprawiania Taekwon-do oraz innych sztuk walki i sportów walki.
 2. Do realizacji swoich celów, o których mowa w ust. 1, Klub może zatrudniać pracowników specjalistów w swoich dziedzinach.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.
§ 12
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Małoletni poniżej 18 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach.
§ 13
 1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne, które zgłoszą chęć niesienia pomocy materialnej i innej dla Klubu oraz zostaną przyjęte przez Zarząd.
 2. Członek wspierający i honorowy będący osobą prawną działa w Klubie przez pełnomocnika.
§ 14
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są:

 1. Realizować cele statutowe Klubu.
 2. Przestrzegać postanowień statutu Klubu, jak również uchwał podjętych przez jego organy.
 3. Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wpisowe.
  Z opłacania składek decyzją zarządu mogą zostać zwolnieni członkowie szczególnie zasłużeni dla rozwoju Klubu.
 4. Chronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich jego członków.
§ 16

Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w zebraniach członków Klubu.
 2. Wybierania i być wybieranym do Władz Klubu po pięcio-letnim nieprzerwanym członkostwie w Klubie.
 3. Poddawania ocenie działalności Klubu oraz wysuwania stosownych wniosków i postulatów wobec Władz Klubu.
 4. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz innych udogodnień, jakie stwarza Klub swoim członkom.
 5. Reprezentowanie barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznak Klubu.
§ 17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.

§ 18

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka.
 2. Wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
 3. Wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu w przypadku:
  1. działania na szkodę Klubu,
  2. nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów,
  3. nie opłacenia przez trzy miesiące składek członkowskich.
 4. Rozwiązania się Klubu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 19

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 20

Kadencja Władz Klubu trwa sześć lat.

§ 21

Najwyższą Władzą Klubu jest Walne Zebranie, które zwoływane jest przez Zarząd Klubu w trybie zwyczajnym raz na dwa lata.

§ 22

Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu,
w szczególności:

 1. Planów działania Klubu.
 2. Sprawozdań z działalności ustępujących Władz Klubu.
 3. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wyboru Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 5. Odwołania Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji
  w przypadku działania na szkodę Klubu.
 6. Zmian w Statucie.
 7. Odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia
  w prawach członka Klubu.
 8. Powołań i odwołań pełnomocnika do podpisywania umów między klubem
  a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
 9. Rozwiązania się Klubu.
§ 23

Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uchwały Walnego Zebrania są prawomocne.

§ 24

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 3/4 ogółu członków Klubu.

§ 26

Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym
w ciągu 60 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 27

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd Klubu, na co najmniej 14 dni przed ter